Algemene Voorwaarden Monique Broekhuis PMU

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Monique Broekhuis PMU en de klant waarop Monique Broekhuis PMU deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Wij zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap uitvoeren. Monique Broekhuis PMU, zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Monique Broekhuis PMU, hoog in het vaandel. Wij werken volgens de richtlijnen van de NSGP en GGD. Deze vormen de
standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

Recht

Wij verklaren aan de klant dat wij PMU zetten, naar ons beste kunnen, om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de klant. Wij doen ons
uiterste best om het gewenste beoogde resultaat te bereiken. Helaas kunnen we nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat
elke huid anders is en anders reageert. Mocht het beoogde resultaat als gevolg van de huid van de klant niet gerealiseerd kunnen worden, dan kun je aanspraak maken op restitutie van eventuele vervolgbehandelingen. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats. De klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en deze dient binnen 6 à 8 weken, maar uiterlijk binnen drie maanden na de laatste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief. Monique Broekhuis PMU, is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat, tenzij vast komt te staan dat de schade aan grove opzet of schuld van ons te wijten is. Monique Broekhuis PMU is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven. Voor het geval Monique Broekhuis PMU toch aansprakelijk wordt bevonden voor
enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Monique Broekhuis PMU voor de desbetreffende diensten en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt, als de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken of
ons niet op de hoogte heeft gesteld van alle terzaken relevante informatie.

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak binnen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch of per mail aan Monique Broekhuis PMU te melden.
Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, berekenen wij € 50,- voor de afgesproken behandeling. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de
afgesproken tijd in de praktijk komt, zijn wij genoodzaakt om de afspraak te cancelen. Dit om wachten van een andere klant te voorkomen. Monique Broekhuis PMU, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. De klant is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden
door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Monique Broekhuis PMU, vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van
de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Na een gemiste afspraak zonder ons hierover in te lichten, zijn wij genoodzaakt om een factuur ter waarde van de afspraak in te dienen. Welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende
administratie kosten. Mocht de klant dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Monique Broekhuis PMU, de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij
horende kosten zijn voor de klant.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Monique Broekhuis PMU, vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wij aangeven, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Wij nemen de persoonlijke gegevens van de klant
op in een informed consent. Wij behandelen de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet AVG. Wij zullen de verstrekte gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door ons gebruikt om een digitale
nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Geheimhouding

Monique Broekhuis PMU, is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke

bepaling of een rechterlijke uitspraak, Monique Broekhuis PMU, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Monique Broekhuis PMU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal
of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar onze salon.

Beschadiging & diefstal

Monique Broekhuis PMU, heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wij melden
diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld
worden aan Monique Broekhuis PMU. Wij beantwoorden uw klacht binnen vijf werkdagen. Indien een klacht gegrond is, zullen wij de behandeling opnieuw
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Monique
Broekhuis PMU en klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up, wetgever of
mediator. Zowel Monique Broekhuis PMU, als de klant hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Wij hebben de klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en proberen een redelijke klacht altijd op te lossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om ons de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat wij geïnformeerd zijn, over de klacht en/of in de gelegenheid zijn gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk
gedrag blijft vertonen, heeft Monique Broekhuis PMU, het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Social Media

Monique Broekhuis PMU, is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve berichten naar aanleiding van geplaatste foto’s van de klant op Facebook en Instagram en
waarvoor de klant toestemming heeft gegeven.

×